Congratulations to the new Doctors from the MSC Lab: Chen-Yu Chan , Kevin Haninger, Changliu Liu , Xiaowen Yu, Yu Zhao and Shiying Zhou.

(Photo credits: Chen Tang - Official MSC Photographer)