The Tomi “family” at DSCC 2012.

tomi family

(Pictured from left to right. Back row: George T. C. Chiu, Matthew Brown, Yizhou Wang, Huei Peng, Jonathan Asensio, Yu Sakon, Ahmed El-Shaer, Tony Phillips. Front row: Tsu-Chin Tsao, Xu Chen, Roberto Horowitz, Wenlong Zhang, Masayoshi Tomizuka, Lucy Pao, Wenjie Chen, Bin Yao.)